Auktionsvillkor för att köpa på auktion.

 

Uppdaterad 2015-04-30.

 

1. BEFINTLIGT SKICK/KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT:

Alla objekt som säljs på auktion säljs i befintligt skick och utan garanti, du som

köpare måste själv besiktiga godset på visningen som föregår auktionen.

Enligt Konsumentköplagen KKl (17§) anses en begagnad vara som sålts på

auktion vara såld i ”befintligt skick”, med vilket avses att varan säljs i det skick den befinner sig vid köptillfället.

 

2. REGISTRERA DIG SOM KUND / PuL:

För att kunna lägga bud på auktionen så behöver du registrera dig som kund. Registrera dig som kund gör du inne i auktionsprogrammet som du kommer till

genom att klicka på länken "Till Auktionerna" i länklisten här ovanför.

Användning av personuppgiftslagen (PuL). Kunden samtycker uttryckligen

genom sin registrering som kund hos JJ Produkter AB att densamma får registrera kundens personuppgifter för att tillhandahålla, administrera och kontrollera kundnummer/mina sidor samt din användning av dessa, liksom för att förhindra missbruk av kundnummer/mina sidor, personuppgifter används för fakturering och kommunikation och för att ta kontakt och lämna information till kunden såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev mm, som är relevanta för kundens användning av webbplatsen.

 

3. BUDGIVNINGEN:

Lagt bud är bindande och det är endast de bud som registrerats i databasen

som är giltiga.

OBS! Objekten kan vara behäftade med reservationspris!

Budgivningen kan ske på 3 olika sätt!

1. Genom att lägga ett bevakningsbud/maxbud där du redan på förhand vet hur mycket du maximalt vill bjuda på en vara, då sköter auktionsprogrammet budbevakningen åt dig enligt en given budstege fram tills ditt maxbud har uppnåtts.

2. Alternativt så bjuder man manuellt varje budhöjning och bevakar utgången

av budgivningen på datorn.

3. Man kan även lägga bud på visningen innan auktionen, om man samtidigt registrerar sig som kund, då kommer budet att ligga i auktionsprogrammet som ett bevakningsbud/maxbud.

Då budgivningen sker via kundens dator och över internet så friskriver sig JJ Produkter AB allt ansvar för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare/inlämnare pga. teknik eller tekniska problem, kommunikations/uppkopplingsproblem, program / kompabilitetsproblem, ej registrerade bud i databasen etc.

Tips! Vänta inte med bud in till sista sekunden och se till att uppdatera sidan via F5 tangenten under pågående auktion.

 

4. DROITE DE SUITE / FÖLJERÄTT:

Enligt ändring (SFS 1995:1273) i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk (målningar, teckningar, skulpturer, textila bilder, grafik) och konstnärligt utformade bruksföremål (glas, keramik, silver, möbler, textilier m.m. vilka ej är framställda i flera identiskt lika exemplar). Avgiften är 5 % på klubbat pris och utgår till konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av sjuttionde (70) året efter konstnärens död. Det framgår av objektbeskrivningen vilka föremål som omfattas av konstnärsavgiften. Avgift utgår inte om klubbat pris inte överstiger 5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381)

om allmän försäkring, (5% av basbeloppet år 2017: är 2.240 kr).

 

5. SLAGAVGIFT:

På vinnande klubbat bud tillkommer en avgift i form av

inropsprovision på 20% + 20kr inklusive moms per objekt i slagavgift.

Exempel:

Vinnande klubbat bud är 100kr + provision 20% = 120kr + slagavgift 20kr = 140kr totalt.

Obs! Moms tillkommer utöver ordinarie avgifter vid konkurs och företagsobjekt!

 

6. VINNARMAIL:

Om ditt bud är vinnande i auktionen så kommer du att få ett vinnarmail på den e-postadress som du uppger vid kundregistreringen.

I vinnarmailet/fakturamailet framgår vad du har ropat in och till vilket pris, även betalnings och avhämtningsuppgifter framgår i mailet.

 

7. UTLÄMNING AV INROPAT GODS:

När och vart man kan hämta sina inropade auktionsvinster framgår i vinnarmailet

och på hemsidan.

Vi kan tyvärr EJ skicka gods med posten eller fraktbolag, utan allt gods måste fysiskt

avhämtas på auktionshallen vid utsatt datum och tid om inget annat överenskommits.

Mot en avgift finns möjlighet att i mån av tid ordna utkörning av gods fram till dörr inom Nacka Värmdö efter att godset är till fullo betalt.

 

8. BETALNING:

Betalning av auktionsvinsterna görs antingen via förskottsbetalning av den utsända fakturan, alternativt kan man betala med kort Visa/Mastercard eller kontant vid avhämtningen

av godset på den i vinnarmailet angivna utlämningsdagendagen eller dagarna.

Om köparen inte betalar inropade objekt på utsatt betalningsdag eller att betalning ej registrerats JJ Produkter AB´s konto senast inom 10 dagar från faktureringsdagen, så äger JJ Produkter AB rätt att vidtaga följande åtgärd:

- häva köpet samt att kunden även riskerar att bli avstängd för vidare köp.

 

9. REKLAMTIONER:

Reklamationer godtas ej då varorna säljs i förevisat och befintligt skick. Det ankommer köparen att på visningen innan auktion ha kontrollerat skick och äkthet på varorna.

 

10. EJ AVHÄMTAT GODS:

Gods som ligger kvar efter sista angivna avhämtningsdag, debiteras köparen med en

kostnad av 50kr per dag och objekt. Avhämtar köparen inte inropade objekt på utsatt avhämtningsdag eller senast inom 10 dagar från auktionsdagen, så äger JJ Produkter AB rätt att vidtaga följande åtgärder:

- debitera lagerkostnad med 50kr/dag och inropat objekt.

- häva köpet samt att kunden även riskerar att bli avstängd för vidare köp.

 

11. FRISKRIVNING:

Rubriksättning och beskrivning av godset i auktionskatalogen är enbart vägledande för köparen och är ej bindande. JJ Produkter AB friskriver sig även från felskrivningar, köparen är påkallad att själv kontrollera varorna både vad gäller äkthet och skick på den utannonserade visningen innan auktion.

 

12. COPYRIGHT:

Alla texter och bilder på hemsidan och på auktionsgods mm, är upphovsrättsskyddade och är

JJ Produkter ABs egendom och får ej utan särskild ersättning återges eller kopieras i någon form.

 

13. FORCE MAJEURE:

JJ Produkter AB ansvarar inte för förlust eller skada som åsamkas säljare eller köpare

på grund av krigsliknande händelser, valutarestriktioner, myndighetsåtgärd, eldsvåda, knapphet på transportmedel, strejk, ändrad lagstiftning, blockad, olyckshändelse, ej heller för skada eller förlust eller skador/följdskador som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare, pga teknik eller tekniska problem, kommunikations/uppkopplingsproblem, programvaru /kompabilitetsproblem, ej registrerade bud i databasen etc. eller därmed jämställda omständigheter som JJ Produkter AB ej kunnat råda över eller skäligen kunnat förutse.

 

14. MISSBRUK AV DITT ANVÄNDARKONTO:

Vid underlåtenhet mot köpvillkoren, försök till bedrägeri eller annat missbruk eller

misskreditering av JJ Produkter AB/ jjauktioner.se eller densammas tjänster, så förbehåller sig

JJ Produkter AB rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen jjauktioner.se och de tjänster JJ Produkter AB tillhandahåller både på jjauktioner.se via tjänster på andra webbplatser och i andra medier. Respekteras inte avstängningen från ovan nämnda tjänster kommer JJ Produkter AB att söka rättsliga påföljder.

 

15. TVIST:

Tvist skall avgöras i Svensk domstol, där Nacka tingsrätt är första instans.

 

16. VILLKORSÄNDRINGAR:

JJ Produkter AB förbehåller sig rätten att justera villkoren.

 

 

Copyright © All Rights Reserved JJ Produkter AB